เว็บบอร์ด สมอ.

ช่องทางรับข้อเรียน ความคิดเห็น ถามข้อสงสัย และแจ้งเบาะแส ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 25
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 8
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 10
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 0
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 0
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 0
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 2
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 2
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 0
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 0
เรื่องอื่นๆ 7
 


กระทู้โพสต์โดยเมื่อวันที่

ผลิตภัณฑ์ ไม้ตียุง ต้องมี มอก ไหม

พรวลัย กวางเส็ง2020-08-07 11:36:24

ขั้นตอนการขออนุญาติ มอก.56-2560

สุภาวิณี ฤทธินวน2020-08-05 13:06:36

ลงทะเบียนที่ e-License TISI. เรียบร้อยแล้ว แต่ยังเข้าแต่ยังเข้าใช้งานระบบไม่ได้ค่ะ

สุภาวิณี ฤทธินวน2020-08-05 11:50:14

สายไฟคอมพิวเตอร์นำเข้า (ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC)

ไรอัน วัง2020-07-30 10:06:52

สอบถามสินค้าที่ต้องขอ มอก

ดวงทิพย์ นวสกุลธนนนท์2020-07-29 11:05:31

อยากทราบขั้นตอนการกำหนดมาตรฐาน มอก. เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ ครับ

ณัฏฐวัฒณ์ หมื่นมาณี2020-07-25 14:53:33

แชมพูลดผมล่วง ต้องขออนุญาต หรือไม่ อย่างไร

รักษ์ ศิลปี2020-07-22 13:58:47

ต้องการนำส่งตัวอย่างสำลีที่ใช้ทางการแพทย์ไปทดสอบ

สุดารัตน์ บุญเฉลียว2020-07-21 10:04:37

การขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์

อิศราวุธ แสงภักดี2020-06-29 11:16:51

การขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์

อิศราวุธ แสงภักดี2020-06-26 14:52:07