เว็บบอร์ด สมอ.

ช่องทางรับข้อเรียน ความคิดเห็น ถามข้อสงสัย และแจ้งเบาะแส ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม


หมวดหมู่ กระทู้
การขออนุญาตมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2
การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 2
การนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (มาตรฐานบังคับ) 0
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 0
มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 0
การรับรองระบบงาน (หน่วยตรวจ/หน่วยรับรอง/ห้องปฏิบัติการ) 0
มาตรฐานการตรวจสอบและรับรองแห่งชาติ (มตช.) 0
การช่วยเหลือผู้ประกอบการจัดทำระบบตามมาตรฐานสากล 0
การแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 0
ระบบ NSW/คู่มือผู้ซื้อ/ข้อมูลบน Website 0
การสั่งซื้อมาตรฐานระหว่างประเทศ 0
งานด้านแผนและยุทธศาสตร์ 0
พ.ร.บ. มาตรฐาน 0
เรื่องอื่นๆ 0